ALGEMENE VOORWAARDEN

 

BE JUICED BV, met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Langestraat 26, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0774.739.394 (BTW nummer: BE0774.739.394). BE JUICED is actief in het produceren van versgeperste groente-en fruitsappen die vervolgens worden diepgevroren en biedt deze aan zowel aan ondernemingen als aan particuliere klanten.

 

 

OVERZICHT

Deze website wordt geëxploiteerd door Be Juiced. De begrippen "wij", "we", "ons" en "onze" op deze site verwijzen naar Be Juiced. Be Juiced biedt deze website en alle informatie, hulpmiddelen en diensten die je via deze website ter beschikking worden gesteld, aan jou - de gebruiker - aan op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle hierin opgenomen voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen.

 

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maak je gebruik van onze "Dienst" en ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden" of "Voorwaarden") genoemd, met inbegrip van bijkomende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierna wordt verwezen of waarnaar hierna een koppeling wordt geplaatst. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de site, waaronder gebruikers die de site bezoeken, leveranciers, klanten, handelaren en/of personen die content bijdragen.

 

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Als je delen van de site bezoekt of gebruikt, ga je ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden voor jou verbindend zijn. Als je niet akkoord gaat met alle bepalingen van deze overeenkomst, mag je de website niet bezoeken en geen enkele dienst gebruiken. Voor zover deze Algemene Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

 

De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel kunnen worden toegevoegd. De geldende versie van de Algemene Voorwaarden is steeds te vinden op deze pagina. We behouden ons het recht voor de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen te publiceren op onze website. Je bent er verantwoordelijk voor deze pagina regelmatig te raadplegen om na te gaan of er iets gewijzigd is. Als je de website blijft gebruiken nadat we wijzigingen hebben gepubliceerd, betekent dit dat je deze wijzigingen aanvaardt.

 

 

ARTIKEL 1 - VOORWAARDEN ONLINEWINKEL

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaar je dat je meerderjarig bent volgens de wetgeving van je woonland, of dat je als meerderjarige volgens de wetgeving van je woonland ons toestemming hebt gegeven dat minderjarigen voor wie je verantwoordelijk bent deze site gebruiken.

 

Je mag onze producten niet gebruiken voor onrechtmatige of ongeoorloofde doeleinden. Je mag bij het gebruik van de Dienst ook geen inbreuk maken op de wetgeving van je rechtsgebied (waaronder wetgeving inzake auteursrecht).

 

Je mag geen wormen, virussen of schadelijke code doorsturen.

 

Als je een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, zal dat leiden tot de onmiddellijke beëindiging van je Diensten.

 

 

ARTIKEL 2 - ALGEMENE BEPALINGEN

We behouden ons het recht voor onze dienstverlening om wat voor reden ook en op welk moment ook te weigeren aan wie dan ook.

 

Je erkent dat je content (met uitzondering van creditcardgegevens) zonder versleuteling doorgestuurd kan worden en dat er daarbij sprake kan zijn van:

 • verzending over verschillende netwerken;
 • wijzigingen aan de gegevens om te voldoen aan de technische vereisten die worden gesteld door aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardgegevens wordt altijd versleuteld wanneer zij via netwerken worden doorgestuurd.

Je stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst of element op de website waarmee de Dienst wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

De kopjes in deze overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld om het je gemakkelijk te maken en doen geen afbreuk aan deze Voorwaarden, noch zijn ze op andere wijze van invloed hierop.

 

 

ARTIKEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien informatie op deze site onjuist, onvolledig of achterhaald is. Het materiaal op deze site wordt uitsluitend als algemene informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor beslissingen, zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, volledigere of recentere informatiebronnen. Als je vertrouwt op het materiaal op deze site, doe je dat op eigen risico.

 

Deze site kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn naar hun aard niet actueel en worden enkel als referentie meegedeeld. We behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn er niet toe verplicht informatie op onze site bij te werken. Je stemt ermee in dat je er verantwoordelijk voor bent wijzigingen van onze site na te gaan.

 

 

ARTIKEL 4 - WIJZIGING VAN DE PRIJZEN EN DE DIENST

De prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

 

We behouden ons het recht voor de Dienst of een deel ervan periodiek en zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

 

We zijn tegenover jou of enige derde niet aansprakelijk voor enige aanpassing, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

 

 

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online via de website worden aangeboden. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden teruggestuurd of geruild overeenkomstig ons Retourbeleid.

 

We doen er alles aan de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo accuraat mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat het beeldscherm van je computer alle kleuren juist weergeeft.

 

We behouden ons het recht voor de verkoop van onze producten of Diensten te beperken tot bepaalde personen, regio's of rechtsgebieden, zonder daartoe echter verplicht te zijn. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor de hoeveelheid van de producten of diensten die wij aanbieden, te beperken. Alle beschrijvingen en prijzen van producten kunnen door ons te allen tijde en naar eigen inzicht worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving. We behouden ons het recht voor een product op welk moment ook niet meer aan te bieden. Een aanbod op deze site voor een product of dienst is ongeldig waar een dergelijk aanbod verboden is.

 

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die je aankoopt of verkrijgt, zal voldoen aan je verwachtingen, of dat fouten in de Dienst zullen worden verholpen.

 

 

ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTGEGEVENS

We behouden ons het recht voor bestellingen die je bij ons plaatst, te weigeren. Aankopen kunnen door ons naar eigen inzicht worden beperkt of geannuleerd, per persoon, per huishouden of per bestelling. Deze beperkingen kunnen ook worden opgelegd voor bestellingen door of via hetzelfde klantaccount of dezelfde creditcard, en/of bestellingen met hetzelfde factuuradres en/of bezorgadres. Indien we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we je daarvan op de hoogte stellen met gebruik van het e-mailadres en/of het factuuradres of telefoonnummer dat je hebt verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. We behouden ons het recht voor bestellingen te beperken of te weigeren die naar onze mening zijn geplaatst door handelaren, wederverkopers of distributeurs.

 

Je stemt ermee in bij elke aankoop in onze winkel actuele, volledige en juiste aankoop- en accountgegevens te verstrekken. Je stemt ermee in je accountgegevens en andere gegevens, waaronder je e-mailadres en de nummers en vervaldatums van je creditcards, steeds onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen uitvoeren en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

 

 

ARTIKEL 7 - OPTIONELE TOOLS

We kunnen je toegang geven tot tools van derden die we zelf niet controleren en waarover we geen zeggenschap of input hebben.

 

Je gaat ermee akkoord dat de toegang tot dergelijke tools je wordt verstrekt in de staat waarin ze zich bevinden ("as is") en voor zover ze beschikbaar zijn ("as available"), zonder enige garantie, voorwaarde of ondersteuning hiervan door ons. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor of in verband met je gebruik van optionele tools van derden.

 

Je gebruikt optionele tools die via de site worden aangeboden geheel naar eigen keuze en geheel op eigen risico, en je moet ervoor zorgen dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder deze tools door de betreffende externe leveranciers worden verstrekt.

 

Indien we overgaan tot het aanbieden van nieuwe diensten en/of functies via de website (zoals het uitbrengen van nieuwe tools en hulpmiddelen), zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op dergelijke nieuwe functies en/of diensten.

 

 

ARTIKEL 8 - KOPPELINGEN VAN DERDEN

Bepaalde content, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

 

Koppelingen van derden op deze site kunnen je doorsturen naar externe websites waarmee we geen enkele band hebben. We zijn er niet toe gehouden de content of nauwkeurigheid te onderzoeken of te beoordelen, en we geven geen garanties en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materialen of websites van derden of andere materialen, producten of diensten van externe partijen.

 

We zijn niet aansprakelijk voor schade of nadeel betreffende de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, hulpmiddelen of content of andere transacties, die verband houden met websites van derden. Bestudeer de beleidslijnen en praktijken van de externe partij zorgvuldig voor je een transactie met hen aangaat. Klachten, vorderingen, problemen of vragen over producten van externe partijen moeten worden doorgestuurd naar die externe partij.

 

 

ARTIKEL 9 - REACTIES, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS

Als je op ons verzoek iets instuurt (bijvoorbeeld in het kader van een wedstrijd) of uit eigen beweging creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, ongeacht of dit online, via e-mail, via gewone post of op een andere manier gebeurt (samen "reacties" genoemd), ga je ermee akkoord dat we om het even welke reactie die je ons doorstuurt op om het even welk moment en zonder enige beperking kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins kunnen gebruiken. We zijn er niet toe verplicht:

 • welke reactie dan ook vertrouwelijk te houden;
 • een vergoeding te betalen voor welke reactie dan ook;
 • welke reactie dan ook te beantwoorden.

Zonder dat we daartoe verplicht zijn, kunnen we overgaan tot het controleren, bewerken of verwijderen van content waarvan we naar eigen inzicht vinden dat die onrechtmatig, beledigend, bedreigend, kwaadsprekend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins afkeurenswaardig is of inbreuk maakt op deze Algemene Voorwaarden of op de intellectuele eigendomsrechten van enige partij.

 

Je gaat ermee akkoord geen reacties te plaatsen die afbreuk doen aan de rechten van derden, waaronder auteursrechten, merkrechten, het recht op privacy, persoonlijkheidsrechten of andere subjectieve of vermogensrechten. Je gaat er verder mee akkoord geen reacties te plaatsen die lasterlijk of anderszins onrechtmatig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of die computervirussen of andere malware bevatten die de werking van de Dienst of enige gerelateerde website kunnen aantasten. Je mag geen valse e-mailadressen gebruiken of je voordoen als iemand anders, of ons of externe partijen anderszins misleiden wat betreft de bron van enige reactie. Je bent zelf als enige verantwoordelijk voor alle reacties die je plaatst en voor de nauwkeurigheid ervan. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor reacties die door jou of enige externe partij worden geplaatst.

 

 

ARTIKEL 10 - PERSOONSGEGEVENS

Ons Privacybeleid regelt hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Lees ons Privacybeleid hier.

 

 

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Het is mogelijk dat op onze site of in de Dienst typefouten, onnauwkeurigheden of weglatingen voorkomen die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, vervoerstijden en beschikbaarheid. Indien informatie in de Dienst of op enige daarmee verband houdende website onnauwkeurig is, behouden we ons op elk moment het recht voor fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te verbeteren, informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat je een bestelling hebt geplaatst).

 

We verbinden ons niet om informatie in de Dienst of op enige daarmee verband houdende website, waaronder informatie over de prijs, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn. Als er in de Dienst of op enige daarmee verband houdende website een datum wordt vermeld waarop informatie is bijgewerkt of vernieuwd, betekent dit niet dat alle informatie in de Dienst of op enige daarmee verband houdende website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

 

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden die zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden, mag je de site en de inhoud ervan niet gebruiken:

 • voor onrechtmatige doeleinden;
 • om anderen ertoe aan te zetten onrechtmatige handelingen te stellen of eraan deel te nemen;
 • om inbreuk te maken op internationale, nationale of lokale wet- en regelgeving;
 • om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of op de intellectuele eigendomsrechten van anderen;
 • om mensen lastig te vallen, te beledigen, te beschadigen, in diskrediet te brengen, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van gender, seksuele gerichtheid, religie, etnische of nationale origine, ras, leeftijd of beperking;
 • om onjuiste of misleidende informatie door te sturen;
 • om over te gaan tot het uploaden of doorsturen van virussen of andere schadelijke code die kan of zal worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of enige daarmee verband houdende website, andere websites of het internet aantast;
 • om de persoonsgegevens van anderen te verzamelen of te traceren;
 • voor spam, phishing, pharming, pretexting, spiders, crawling of scrapen;
 • voor welk obsceen of immoreel doel dan ook;
 • om de beveiliging van de Dienst of enige daarmee verband houdende website, andere websites of het internet te hinderen of te omzeilen. We behouden ons het recht voor je gebruik van de Dienst of van enige daarmee verband houdende website stop te zetten op grond van deze bepaling over verboden gebruik.

 

 

ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIE; AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

We garanderen niet dat onze Dienst tijdens je gebruik zonder onderbreking, tijdig, beveiligd of vrij van fouten zal zijn.

 

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden bereikt met het gebruik van de Dienst, nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

 

Je stemt er mee in dat we de Dienst periodiek voor onbepaalde duur kunnen verwijderen en op welk moment ook kunnen beëindigen, zonder je daarvan vooraf kennis te geven.

 

Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat je de Dienst geheel op eigen risico gebruikt, en dat je als enige het risico draagt van de onbeschikbaarheid van de Dienst. De Dienst en alle producten en diensten die je via de Dienst worden geleverd, worden (tenzij we uitdrukkelijk anders bepalen) je verstrekt in de staat waarin ze zich bevinden ("as is") en voor zover ze beschikbaar zijn ("as available"), zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard ook, waaronder garanties van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel of niet-inbreukmakendheid.

 

In geen geval kunnen Be Juiced, onze bestuurders, leidinggevenden, gelieerde bedrijven, agenten, vertegenwoordigers, aannemers van werk, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentieverleners aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel, verlies, enige schade of enige vordering of enige directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, schadevergoeding als straf, of gevolgschade van welke aard ook, met inbegrip van schade uit winstderving, omzetderving, verlies van besparingen of gegevens, vervangkosten of enige gelijkaardige schade, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), op basis van risicoaansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit je gebruik van de Dienst of van producten die via de Dienst zijn verkregen, of voor enige andere vordering die op welke manier ook verband houdt met je gebruik van Dienst of van enig product, met inbegrip van vorderingen ten aanzien van fouten of weglatingen wat content betreft, of enig verlies of enige schade van welke aard ook als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige content (of enig product) die is geplaatst, doorgestuurd of anderszins via de Dienst ter beschikking is gesteld, zelfs indien we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

Omdat het in sommige rechtsgebieden niet is toegestaan de aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade te beperken, is onze aansprakelijkheid voor dergelijke schade beperkt in de ruimste mogelijke mate waarin dit wettelijk is toegestaan.

 

 

ARTIKEL 14 - VRIJWARING

Je stemt ermee in Be Juiced en onze moedermaatschappij, dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven, partners, bestuurders, leidinggevenden, (handels)agenten, aannemers van werk, contractanten, licentieverleners, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren en te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor om het even welke vordering of eis van een derde, met inbegrip van voor redelijke vergoedingen voor rechtsbijstand, die voortvloeit uit de niet-nakoming door jou van deze Algemene Voorwaarden of van de documenten die daarin door verwijzing zijn opgenomen, of uit een inbreuk door jou op enige bepaling van wet- of regelgeving of op de rechten van een derde.

 

 

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onrechtmatig, nietig of onafdwingbaar is, blijft deze bepaling in de ruimst mogelijke mate waarin dit wettelijk is toegestaan van kracht en wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden, zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 

 

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verbintenissen en verplichtingen die de partijen zijn aangegaan voorafgaand aan de datum van beëindiging, blijven in alle gevallen gelden na de beëindiging van deze overeenkomst.

 

Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht tot zij door jou of door ons worden opgezegd. Je kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde opzeggen door ons te laten weten dat je onze Diensten niet langer wilt gebruiken, of door onze website niet langer te bezoeken.

 

Indien we geheel naar eigen inzicht menen of vermoeden dat je een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet bent nagekomen, kunnen we deze overeenkomst te allen tijde en zonder kennisgeving beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging. Daarnaast kunnen we je ook de toegang weigeren tot onze Diensten (of tot een deel daarvan).

 

 

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het feit dat we een recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen of niet afdwingen, houdt geen afstand in van dit recht of van deze bepaling.

 

Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidslijnen of operationele regels die door ons op deze website of met betrekking tot de Dienst worden gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en ons en bepalen je gebruik van de Dienst. Ze treden in de plaats van alle eerdere en bestaande mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, communicaties en voorstellen tussen jou en ons (waaronder vorige versies van de Algemene Voorwaarden).

 

Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden voor meerdere uitleg vatbaar is, kan deze niet tegen ons worden uitgelegd.

 

 

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en alle andere overeenkomsten op grond waarvan we je de Diensten leveren, dienen uitsluitend te worden uitgevoerd en uitgelegd overeenkomstig het recht van Langestraat 26, Zottegem, Oost-Vlaanderen, 9620, België.

 

 

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN

De geldende versie van de Algemene Voorwaarden is steeds te vinden op deze pagina.

 

We behouden ons het recht voor de Algemene Voorwaarden naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen of te vervangen, door updates en wijzigingen te publiceren op onze website. Je bent er verantwoordelijk voor onze website regelmatig te raadplegen om na te gaan of er iets gewijzigd is. Als je onze website blijft bezoeken of de Dienst blijft gebruiken nadat we wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden hebben gepubliceerd, betekent dit dat je deze wijzigingen aanvaardt.

 

 

ARTIKEL 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over deze Algemene Voorwaarden kun je sturen naar info@bejuiced.be.

 

Abonnementsvoorwaarden

ARTIKEL 1 – VOORWERP

1.1. Deze Abonnementsovereenkomst is van toepassing op de diensten geleverd door BE JUICED. In het kader hiervan zal die laatste op overeengekomen tijdstippen groente-en fruitsappen, diepgevroren in glazen flesjes van 200 ml, leveren aan de Klant. Het geografisch gebied waarbinnen BE JUICED levert is Vlaanderen.

Deze diensten worden aldus aangeboden en geleverd in de vorm van een abonnement. De Klant heeft de keuze tussen een jaarabonnement of een flexibel abonnement. De specifieke beëindigingsmogelijkheden van elk abonnement kan de Klant terugvinden in artikel 6 van deze Abonnementsvoorwaarden. Deze keuze van de Klant wordt opgenomen in de bestelbon die wordt gevoegd bij huidige Abonnementsvoorwaarden.

 

1.2. In de bestelbon wordt tevens het leveringsadres, de prijs, het totaal aantal flesjes per levering (12 of 24) en het aantal flesjes per smaak vastgelegd.

 

1.3. De Klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens, met inbegrip van facturatiegegevens, adresgegevens en leveringsgegevens, die hij doorgeeft. BE JUICED draagt geen verantwoordelijkheid voor foute gegevensvermelding door de Klant.

 

1.4. Deze Abonnementsovereenkomst en bijhorende bestelbon vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Abonnementsovereenkomst en bijhorende bestelbon tussen partijen zouden voorafgaan.

 

 

ARTIKEL 2 – TOTSTANDKOMING VAN HET ABONNEMENT

2.1. Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van BE JUICED. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als uitvoeringstermijn betreft en vervallen na 15 kalenderdagen tenzij een andere vervaldatum tussen partijen werd overeengekomen.

 

2.2. Het abonnement tussen partijen komt tot stand op het moment van de ondertekening van deze Abonnementsovereenkomst door de Klant. In geval de Klant een abonnement met BE JUICED afsluit via mail of telefoon, betekent dit van zodra de Klant deze Abonnementsovereenkomst samen met de bestelbon ondertekend aan BE JUICED overhandigt of toestuurt per e-mail of per post. BE JUICED overhandigt of stuurt nadien een schriftelijke bevestiging van ontvangst aan de Klant op het door deze laatste opgegeven e-mailadres.

 

 

ARTIKEL 3 - PRIJZEN

3.1. BE JUICED zal de toepasselijke prijzen uitdrukken in euro. De partijen komen overeen dat de toepasselijke prijzen deze zijn die worden overeengekomen op het moment van de totstandkoming van het desbetreffende abonnement tussen BE JUICED en de Klant en zoals deze worden opgenomen in de bestelbon. De prijs aangeduid aan de Klant door BE JUICED betreft de totaalprijs. Het is BE JUICED toegestaan om speciale aanbiedingen te promoten, conform artikel 2.1. van deze Abonnementsvoorwaarden.

 

3.2. BE JUICED neemt de leveringskosten voor de bestellingen ten laste.

 

3.3. Iedere prijsverhoging door derde toeleveranciers of iedere stijging van grondstofprijzen, dewelke aldus geheel onafhankelijk van de wil van BE JUICED gebeuren, voorafgaand aan de leveringsdatum, zal van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging een herziening teweegbrengen van de prijzen vermeld in de bestelbon zonder dat de Klant op basis hiervan de beëindiging van deze overeenkomst, en dus het afgesloten abonnement, kan vorderen. Deze prijsstijging zal betrekking hebben op het deel van de prijs dat hetzij de kost van de grondstoffen, hetzij de kost van de derde toeleverancier vertegenwoordigt. Dat deel van de prijs zal worden verhoogd met hetzelfde percentage als waarmee de desbetreffende kost is gestegen.

 

 

ARTIKEL 4 – BETALING EN FACTURATIE

4.1. De Klant ontvangt een factuur aan het begin van elke maand. De eerste factuur wordt aan de Klant overgemaakt na de eerste levering. BE JUICED behoudt zich het recht om gedurende de uitvoering van het abonnement bijkomende deelfacturen op te maken en te versturen naar de Klant.

 

4.2. De Klant dient via bankoverschrijving te betalen. De overschrijving dient te gebeuren op de rekening op naam van BE JUICED met als vermelding het factuurnummer.

BE JUICED aanvaardt enkel betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie.

 

4.3. Behoudens een andersluidend beding of vervaldatum vermeld op de factuur, dienen de facturen betaald te worden binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum.

 

4.4. Bij gebreke aan een betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 150,00 EUR. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Klant.

 

4.5. In zoverre de Klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van BE JUICED te voldoen, behoudt BE JUICED zich het recht voor de verdere uitvoering van het abonnement en dus de verdere leveringen op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst door de Klant vast te stellen. In ieder geval is de Klant alle bedragen verschuldigd voor de door BE JUICED verrichte prestaties en gedane uitgaven, met inbegrip van de (buiten-)gerechtelijke kosten.

 

4.6. Elke niet-betaling van een factuur voor de vervaldatum brengt de opeisbaarheid mee van alle andere facturen ten laste van de dezelfde schuldenaar. Indien door BE JUICED expliciet en schriftelijk afbetalingstermijnen werden toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd zoals voorzien. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlintresten.

 

4.7. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.

 

4.8. Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven of via een e-mail aan BE JUICED te worden gericht. Protest na deze datum wordt als onbestaande beschouwd.

 

 

ARTIKEL 5 - LEVERING VAN DE DIENSTEN

5.1. In het kader van het abonnement zullen de leveringen plaatsvinden op maandagen en/of donderdagen, telkens tussen ofwel 9 uur en 17 uur ofwel 18 uur en 22 uur. De Klant dient de concrete datum en het tijdslot voor de levering vast te leggen via de webshop, en dit uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de levering. De leveringen vinden plaats op het leveringsadres vermeld in de bestelbon, op straffe van een forfaitaire vergoeding van 75,00 EUR ingeval van opgave van een verkeerd leveringsadres door de Klant.

 

5.2. De Klant verbindt zich ertoe om een persoonlijke aflevering van de sappen op de datum en in het tijdsslot zoals vastgelegd via de webshop en op het leveringsadres zoals bepaald in de bestelbon, mogelijk te maken. Indien de persoonlijke aflevering niet mogelijk is, om welke reden dan ook, is de Klant in gebreke voor wat betreft de aanvaarding van de levering. De Klant is als enige aansprakelijk voor de kosten en schade die hieruit voortvloeien.

In dat geval, worden de sappen terug meegenomen naar BE JUICED en wordt de Klant gecontacteerd om een nieuw aflevermoment overeen te komen. BE JUICED kan een vergoeding in rekening brengen aan de Klant ter dekking van de extra kosten en schade ingevolge het niet kunnen persoonlijk afleveren van de sappen op de overeengekomen datum, tijdstip en plaats.

 

5.3. De hoeveelheid sapjes per levering bedraagt ofwel 12 ofwel 24 flesjes. Het aantal leveringen betreft 1 levering om de 4 weken. De Klant dient een werkende diepvriezer te voorzien met voldoende plaats voor een levering opdat de sappen bewaard kunnen worden overeenkomstig de aangeraden bewaringsmaatregelen.

 

5.4. BE JUICED streeft ernaar om in totaal steeds vier smaken van groente-en fruitsappen aan te bieden aan de Klant. Evenwel, staat het BE JUICED vrij om haar assortiment uit te breiden door hieraan extra smaken toe te voegen. Het is BE JUICED bovendien toegestaan om, al dan niet tijdelijk, smaken uit haar assortiment niet langer aan te bieden hetzij om redenen die niet louter afhangen van de wil van BE JUICED zoals, maar niet limitatief opgesomd, een tekort aan grondstoffen, stakingsacties, ziekte of onbeschikbaarheid van personeel of ondernemingen en personen waarmee BE JUICED samenwerkt, hetzij wanneer BE JUICED vaststelt dat een bepaalde smaak niet door de klanten wordt gesmaakt, hetzij om haar assortiment te vernieuwen en/of te verbeteren. In voorkomend geval, zal BE JUICED de Klant tijdig op de hoogte brengen van een wijziging van het assortiment. Een wijziging van het assortiment doet in hoofde van de Klant geen recht op schadevergoeding ontstaan.

 

5.5. BE JUICED kan naar eigen goeddunken derden inschakelen voor de levering van de diensten. BE JUICED is gerechtigd de onderling overeengekomen tijdstip en datum voor de levering te wijzigen voor zover dit noodzakelijk is. BE JUICED verbindt zich ertoe om de Klant op de hoogte te brengen van een eventuele wijziging in datum en tijdstip van levering en levert alle mogelijke inspanningen zodat de Klant hiervan zo weinig mogelijk hinder ondervindt.

 

5.6. BE JUICED kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die door haar werd aangesteld. De aansprakelijkheid van BE JUICED blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de Klant werden ontvangen. BE JUICED is in dat geval ook gerechtigd om de niet ontvangen artikelen alsnog te bezorgen aan de Klant, zonder verdere vergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant.

Indien de door BE JUICED geleverde sappen tijdens het transport werden beschadigd, laattijdig werden geleverd, niet overeenstemmen met de artikelen die de Klant besteld heeft, dan moet dit op het moment van persoonlijke aflevering worden opgemerkt. In het kader hiervan zal BE JUICED de Klant op het moment van aflevering en na nazicht van de geleverde sappen, vragen om schriftelijk te bevestigen dat de levering conform is. Indien blijkt dat de levering niet conform is, bekijkt BE JUICED in overleg met de Klant hoe bovenstaand ongemak zo snel mogelijk kan worden hersteld. Na de schriftelijk bevestiging dat de levering conform is, kan BE JUICED niet meer aansprakelijk worden gesteld voor beschadigde flessen.

 

 

ARTIKEL 6 – BEËINDIGING OVEREENKOMST

6.1. De Klant heeft de keuze tussen een jaarabonnement of een flexibel abonnement. Bepaalde opzegmogelijkheden zijn afhankelijk van deze keuze van de Klant:

Jaarabonnement

Wanneer de Klant een jaarabonnement afsluit met BE JUICED wordt de termijn van 1 jaar automatisch met 1 jaar verlengd na afloop van de initiële termijn. Ingeval van verlenging van het jaarabonnement, zullen de Klant en BE JUICED de bestelbon hernieuwen. De Klant kan afzien van deze verlenging van het jaarabonnement mits opzeg via aangetekend schrijven of via e-mail gericht aan BE JUICED ten laatste 1 maand voor het verstrijken van de lopende termijn van 1 jaar. Indien de Klant laattijdig opzegt of het jaarabonnement vroegtijdig beëindigt, zal de Klant een schadevergoeding verschuldigd zijn aan BE JUICED ten belope van het bedrag van de drie voorafgaande leveringen, onverminderd het recht van BE JUICED om de volledige schade te bewijzen en deze te doen vergoeden.

Flexibel abonnement

Het flexibel abonnement kan op elk moment worden opgezegd door de Klant, met als voorwaarde dat deze opzegging schriftelijk, per mail of per aangetekende post gebeurt, en ten minste 7 dagen voorafgaand aan de volgende levering wordt ontvangen door BE JUICED. Indien dit niet het geval is, behoudt BE JUICED zich het recht voor om nog één levering uit te voeren en de Klant hiervoor aan te rekenen.

 

6.2. Het abonnement, ongeacht deze de vorm heeft van een jaarabonnement of een flexibel abonnement, en dus deze overeenkomst, mag ook onmiddellijk worden beëindigd door beide partijen in geval van grove nalatigheden of tekortkomingen vanwege de andere partij of in geval van een gewone nalatigheid of tekortkoming indien deze 20 dagen na ingebrekestelling niet kon worden verholpen, daarin begrepen het onbetaald blijven van facturen. In geval van vroegtijdige beëindiging worden alle verschuldigde bedragen opeisbaar. De partij die de nalatigheid of tekortkoming ondergaat, dewelke heeft geleid tot de beëindiging van de Overeenkomst, kan aanspraak maken op een schadevergoeding vanwege de andere partij voor de geleden en bewezen schade.

 

6.3. Daarnaast zijn partijen gerechtigd het abonnement, ongeacht de vorm ervan, en dus deze overeenkomst, onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving op te zeggen door middel van een aangetekend schrijven in geval van faillissement, vereffening, staking van betaling of aantasting van de kredietwaardigheid van de andere partij, indien er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan het vermogen van de andere partij om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen of indien hij handelt in strijd met één of meer bepalingen van deze overeenkomst. In dit laatste geval kan de andere partij, aanspraak maken op een schadeloosstelling, voor zover deze aantoont schade te hebben geleden als rechtstreeks gevolg van de beëindiging van de Overeenkomst en die in verhouding staat tot deze geleden schade.

 

 

ARTIKEL 7 - PAUZERING

De Klant heeft het recht om het abonnement afgesloten met BE JUICED te pauzeren gedurende 4 weken en dit gedurende de eerste 12 maanden volgende op de eerste levering. Na verloop van 4 weken herneemt het abonnement automatisch. De Klant kan het abonnement pauzeren door dit te communiceren via de webshop, via telefoon of per mail tenminste 7 kalenderdagen voor de volgende levering. De pauzering gaat in van zodra de Klant een schriftelijke bevestiging van BE JUICED heeft ontvangen.

 

 

ARTIKEL 8 - WIJZIGINGEN

De Klant kan een bestelling wijzigen tot 2 dagen (48 uur) voor de levering voor wat betreft het aantal flesjes per smaak, het leveringsadres, het aantal flesjes per levering (12 of 24), de datum en het tijdslot en de dag van levering. Dit dient te gebeuren via de webshop. Een doorvoering van de wijziging is pas definitief na bevestiging van de wijziging door BE JUICED via mail. Wanneer BE JUICED de wijziging niet per mail heeft bevestigd, wordt de bestelling geacht ongewijzigd te zijn. Elke wijzigingsaanvraag ontvangen minder dan 2 dagen (48 uur) voor de levering, tracht BE JUICED nog tijdig door te voeren. Echter, kan BE JUICED hiertoe niet gehouden worden.

 

 

ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID

9.1.  De diensten worden door BE JUICED – of door de door haar aangestelde derde(n) – geleverd in totale professionele onafhankelijkheid en naar best inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (inspanningsverbintenis).

 

9.2. De Klant garandeert dat de voor de goede uitvoering van de opdracht essentiële informatie is verstrekt. BE JUICED is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid en incorrectheid van of gebrekkigheid in de door of namens de Klant verstrekte informatie.

 

9.3. BE JUICED is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het niet naleven van deze overeenkomst door de Klant noch is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door een daad van de Klant of van een derde (zoals, niet limitatief opgesomd, gebruik van de geleverde sappen anders dan voorgeschreven in de gebruiksvoorwaarden ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid).

Enkel indien de bezorger van BE JUICED de levering rechtstreeks en persoonlijk kan afleveren aan de Klant, deze levering onmiddellijk in de diepvriezer wordt geplaatst en de Klant alle gebruiksaanwijzingen vermeld op de flesjes heeft gerespecteerd, kan BE JUICED aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken in de kwaliteit van de levering.

 

9.4. BE JUICED kan, behoudens in geval van opzet of grove fout, niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard, welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van BE JUICED of van haar aangestelden.

 

9.5. De aansprakelijkheid van BE JUICED is aldus beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd, behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door BE JUICED krachtens deze overeenkomst.

 

9.6. BE JUICED zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, imagoschade, verlies van winsten, verlies van inkomen, schade aan de bedrijfsvoering of gevolgschade.

 

9.7. Indien de aansprakelijkheid van BE JUICED wordt weerhouden, is deze er enkel en enkel toe gehouden de gebreken te verhelpen dan wel de effectief betaalde vergoedingen door de Klant in het kader van het abonnement terug te betalen.

BE JUICED heeft tevens een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor het onwaarschijnlijke geval dat de Klant enige schade zou oplopen ten gevolge van de uitvoering van het abonnement. BE JUICED is niet aansprakelijk voor eventuele schade die niet gedekt wordt door deze verzekering. De maximale aansprakelijkheid van BE JUICED voortvloeiend uit deze overeenkomst is in elk geval beperkt tot het gedekte bedrag, zijnde 2.500.000,00 EUR voor zaak-en letselschade en 250.000,00 EUR voor onstoffelijke gevolgschade. De Klant kan op elk moment een kopie ter informatie opvragen.

 

9.8. BE JUICED doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat haar website en webshop 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, website of netwerk updates of door andere oorzaken of onderbrekingen, buiten de schuld van BE JUICED, de toegang tot de site onderbroken wordt. BE JUICED kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door het gebruik van de website of de webshop noch door de mogelijkheid om een online bestelling te plaatsen.

 

 

ARTIKEL 10 - OVERMACHT

10.1. Met uitzondering van de betalingsverplichting, kunnen partijen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van deze overeenkomst, en dus het abonnement, als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van hen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zo bijvoorbeeld (niet-limitatief), ziekte of onbeschikbaarheid van de betrokken uitvoerende personen, uitzonderlijke weersomstandigheden, uitzonderlijke verkeersomstandigheden, totale of gedeeltelijke stakingen die de opdracht kunnen impacteren, epidemieën en pandemieën, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, diefstal, blokkering van het computer-, IT- of telecommunicatiesysteem, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde grondstoffen of producten.

Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze de andere Partij daar onmiddellijk en schriftelijk van op de hoogte brengen. Deze elementen ontslaan BE JUICED aldus van het nakomen van de overeengekomen uitvoeringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden.

 

10.2. Bij overmacht kunnen de partijen de uitvoering van de overeenkomst, en dus het abonnement, opschorten tijdens de periode waarin de overmacht bestaat, of de overeenkomst beëindigen (bij aangetekend schrijven) als de overmacht blijft bestaan gedurende meer dan een maand. In dat geval is de Klant gehouden BE JUICED te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van het abonnement zonder dat daarbij enige schadevergoeding verschuldigd is.

 

 

ARTIKEL 11 - HERROEPINGSRECHT EN WAARBORGEN

11.1. De Klant beschikt niet over een herroepingsrecht met betrekking tot de sappen die worden geleverd door BE JUICED in het kader van het abonnement. De reden hiervoor is dat de sappen door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zo dienen de sappen te worden getransporteerd in een koelwagen om de kwaliteit van de sappen niet in het gedrang te brengen. Daarnaast kunnen de sappen ook bederven. Om deze redenen en in het licht van artikel VI.53 WER, verwittigt BE JUICED de Klant hierbij voorafgaand aan de ondertekening van deze overeenkomst, en dus de totstandkoming van het abonnement, dat er geen herroepingsrecht van toepassing is op de sappen die worden geleverd door BE JUICED.

 

11.2. BE JUICED streeft evenwel een consistente kwaliteit van de door haar geleverde sappen na. Indien deze afwijkt van de norm, dient dit door de Klant duidelijk en binnen een zo kort mogelijk termijn na vaststelling, aangetoond te worden. In dat geval zal BE JUICED de volgens haar standaard niet voldoende flesjes gratis vervangen door nieuwe flesjes. De Klant verbindt zich ertoe om in voorkomend geval, zich onmiddellijk, en in eerste instantie uitsluitend, te wenden tot BE JUICED, opdat die laatste de mogelijkheid krijgt om dit ongemak sereen te verhelpen.

 

 

ARTIKEL 12 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1. Ontwerpen, concepten, creaties, materiaalkeuze, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, recepturen, vervaardigingmethodieken, (product-)omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, slogans, gebruiksvoorwaarden, video’s, campagnes e.d.m. die ontwikkeld en/of gebruikt worden door BE JUICED, in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van haar, evenals enige documentatie die desaangaande ter beschikking gesteld zou worden van de Klant of op de website zou worden geplaatst. BE JUICED blijft tegens eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten die hieraan verbonden zijn.

 

12.2. De levering van diensten door BE JUICED leidt tot geen enkele overdracht van rechten van intellectuele eigendom aan de Klant.

 

 

ARTIKEL 13 - VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

13.1. Door een bestelling te plaatsen, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan BE JUICED om zijn persoonsgegevens te verwerken op strikt vertrouwelijk wijze enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

13.2. De verantwoordelijke voor de verwerking, BE JUICED, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. Conform deze Verordening, beschikt de Klant over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Ten dien einde dient de Klant, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BE JUICED te sturen.

 

13.3. Alle persoonsgegevens die via de website of webshop worden verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven.

 

13.4. Voor meer informatie omtrent haar privacybeleid, verwijst BE JUICED naar haar privacyverklaring.

 

 

ARTIKEL 14 - NIETIGHEDEN EN VERVAL VAN RECHT

14.1. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze overeenkomst en meer algemeen van de bepalingen die de rechtsverhouding tussen partijen regelen, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule.

Voor zover mogelijk wordt de clausule die nietig wordt verklaard vervangen door een clausule die zo strikt mogelijk de (economische) bedoeling omschrijft van de nietig verklaarde clausule.

 

14.2. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door BE JUICED houdt geenszins een afstand van recht in.

 

 

ARTIKEL 15 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE INSTANTIES

Deze Overeenkomst en de globale rechtsverhouding tussen BE JUICED en de Klant worden beheerst door het Belgische recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen BE JUICED en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, tenzij de wet hier op dwingende wijze van afwijkt.